GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sú určené  pre   používateľov webovej stránky www.slovakdirect.sk, ďalej len „Dotknuté osoby“. Cieľom zverejnenia tohto  dokumentu je informovať Dotknuté osoby o spôsobe a miere spracovania získaných osobných údajov spoločnosťou Slovak Direct spol. s r.o., Nové Záhrady I / 11, 821 05 Bratislava, tel. 02/ 48235382, e-mail: info@slovakdirect.sk ďalej len „Sprostredkovateľ “.

Keďže každá Dotknutá osoba sa môže slobodne rozhodnúť, či navštívi našu webovú stránku www.slovakdirect.sk, preto aj poskytnutie osobných údajov potrebné na prehliadanie stránky je dobrovoľne poskytnuté.

Sprostredkovateľ, rozsah spracovaných osobných údajov, účel spracovania údajov

Sprostredkovateľom je spoločnosť  Slovak Direct spol. s r.o., Nové Záhrady I/11, 82105 Bratislava, tel. 02/48235382, email: info@slovakdirect.sk

Na prístup k webovým stránkam spoločnosti Slovak Direct, spol. s r.o. na adrese www.slovakdirect.sk sa registrácia nevyžaduje a nie je ani možná.

Ak sa rozhodnete navštíviť naše webové stránky, sú zaznamenané nasledovné údaje: IP adresa (adresa internetového protokolu Vášho počítača), dátum a čas návštevy, prehliadané podstránky a ďalšie informácie technickej povahy. Zaznamenávané údaje sa uskutočňujú výhradne na anonymnom základe, čiže zaznamenané údaje sa nedajú spárovať s Vašou osobou  ani teraz ani v budúcnosti. Sprístupnené údaje neanalyzujeme, slúžia výlučne na štatistické účely. Po štatistickej analýze, ktorú používame na zistenie počtu  návštevníkov stránky a na zabezpečenie rýchleho zobrazenia stránky, sú sprístupnené údaje vymazané.

V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac, môžete nás písomne požiadať o podrobnejšie informácie prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Radi Vám Vaše otázky zodpovieme.

Spôsob a doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú uložené na vlastných, alebo prenajatých serveroch našej materskej spoločnosti ANY Biztonsági Nyomda, Nyrt. Okrem toho môžu byť údaje dočasne uložené aj na iných počítačoch Sprostredkovateľa.

Poskytnuté osobné údaje uchovávame do doby spracovania protokolových súborov, avšak maximálne po dobu jedného roka.

Ochrana osobných údajov

Aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu a z toho vyplývajúcou  možnosťou zneužitia uplatňujeme rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia na ich ochranu. Naše bezpečnostné procesy sú pravidelne revidované a upravované v súlade s technologickým pokrokom.

Prístup k vlastným osobných údajom

Dotknutá osoba sa môže na základe príslušných právnych noriem písomne informovať o uchovávaní jej osobných údajov prostredníctvom horeuvedených kontaktných údajov.

Prenos osobných údajov a ďalší príjemcovia

Údaje Dotknutých osôb neposkytujeme tretím stranám ani v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ani mimo neho.

Oprava, právo na zabudnutie, obmedzenie spracúvania osobných údajov

Keďže osobné údaje priraditeľné ku konkrétnym Dotknutým osobám nespracovávame, tak právo Dotknutej osoby na opravu, zabudnutie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb v praxi nie je aplikovateľné. Pre viac informácií v tejto súvislosti náš môžete písomne kontaktovať prostredníctvom horeuvedených údajov.

Poverená osoba pre ochranu osobných údajov

Naša materská spoločnosť ANY Biztonsági Nyomda, Nyrt. vymenovala na úrovni celej skupiny poverenú osobu na ochranu osobných údajov (Corporate Level Data Protection Officer). Medzi jeho úlohy patrí poskytovanie informácií klientom a zabezpečenie súladu s ustanoveniami GDPR na úrovni skupiny.

Kontaktné údaje sú: Dr. Mihály Iszály, e-mail: dpo@any.hu.

Právo na sťažnosť

V prípade sťažnosti v súvislosti s ktoroukoľvek časťou spracovávania osobných údajov sa obráťte na horeuvedené kontaktné údaje Sprostredkovateľa, prípadne priamo na poverenú osobu. Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.